ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako "Občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti mezi společností

PIEDRA NATURAL a.s.,

IČO: 24832197, DIČ: CZ24832197,

se sídlem Sicherova 1601/12, Kyje, 198 00, Praha 9,

Provozovna: Do Čertous 15, Praha 9, 193 00

www: www.els-moto.cz,

email: info: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,

(dále jen jako „Prodávající“)

a zákazníkem (dále jen jako "Kupující")

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen jako "Smlouva") uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím on-line obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese www.els-moto.cz (dále jen jako "Obchod"), jejímž předmětem je zboží nabízené Prodávajícím (dále jen jako "Zboží")

(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

I.Úvodní ustanovení

 1. Prodávající na internetových stránkách www.els-moto.cz nabízí mimo prodeje Zboží i služby spočívající v servisu, jež je poskytován na základě individuálně sjednaných podmínek a pro jejichž poskytování se tyto Obchodní podmínky neuplatní. Tyto Obchodní podmínky se uplatní pouze v souvislosti nebo na základě Smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Zboží.

 2. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Všude tam, kde se mluví o právech a povinnostech ze Smlouvy, jsou tím myšlena práva a povinnosti ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.

 3. Uzavřením Smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim a s jejich zněním souhlasí.

 4. Tyto Obchodní podmínky nahrazují veškerá jiná ústní i písemná prohlášení a ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím ohledně Smlouvy s výjimkou Smlouvy samotné, jejíž ujednání mají přednost před těmito Obchodními podmínkami.

 5. Znění Obchodních podmínek může Prodávající jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá za doby účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 6. Smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.

 7. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.

 8. Kupujícím může být spotřebitel nebo podnikatel:

  1. Spotřebitelem je podle ustanovení § 419 Občanského zákoníku každá fyzická osoba, která s Prodávajícím uzavírá Smlouvu, nebo s ním jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání.

  2. Podnikatelem je podle ustanovení § 420 Občanského zákoníku ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Dle § 421 Občanského zákoníku se za podnikatele považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku a dále se má za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.

II.Uživatelský účet a poskytované údaje

 1. Smlouvu je možné uzavřít bez předchozí registrace v Obchodě.

 2. Prodávající umožňuje Kupujícímu se v prostředí Obchodu registrovat. Pokud si Kupující přeje se registrovat, uvede na stránkách Obchodu v příslušné sekci požadované osobní údaje. Po odeslání registrace vytvoří Prodávající Kupujícímu na stránkách Obchodu jeho vlastní uživatelský účet (dále jen jako "Uživatelský účet"). Okamžikem odeslání registrace Kupující vyjadřuje souhlas s článkem VI. těchto Obchodních podmínek. Přístup k Uživatelskému účtu je chráněn přihlašovacím jménem a heslem, které nesmí Kupující sdělit třetí osobě ani třetí osobě umožnit využívání svého Uživatelského účtu.

 3. Kupující prohlašuje, že údaje uvedené při registraci v Obchodu, při uzavírání Smlouvy či jinak poskytnuté Prodávajícímu jsou pravdivé a správné a že jejich případné změny Prodávajícímu bezodkladně oznámí. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.

 4. Kupující bere na vědomí, že přístup na stránky Obchodu a ke svému Uživatelskému účtu nemusí být nepřetržitý, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či plánované změny systému Obchodu. Prodávající si pro případ porušení Smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek ze strany Kupujícího vyhrazuje právo Kupujícímu přístup k jeho Uživatelskému účtu dočasně odepřít nebo jej zcela zrušit bez náhrady. Prodávající může Kupujícímu Uživatelský účet zrušit bez náhrady také v případě, že jej Kupující nevyužívá déle jak jeden rok.

III. Uzavření Smlouvy, platební podmínky a doručení Zboží

 1. Veškerá prezentace Zboží umístěná na stránkách Obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Na stránkách Obchodu jsou informace o Zboží a jeho vlastnostech, o jeho cenách a o nákladech spojených s dodáním a balením Zboží při doručování v rámci území České republiky nebo Slovesné republiky.Má-li být Zboží doručováno mimo území České republiky nebo Slovenské republiky, jsou informace o nákladech na takové doručení uvedeny zvlášť, popřípadě individuálně smluvně sjednány. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu jejich zobrazení na stránkách Obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 3. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

 4. Uzavřít Smlouvu lze prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného v Obchodu po přihlášení do svého Uživatelského účtu jeho prostřednictvím nebo přímou volbou Zboží v Obchodě. Do objednávkového formuláře je třeba vložit informace zejména o:

  1. zvoleném Zboží a jeho množství. To Kupující provede vložením Zboží do elektronického nákupního košíku;

  2. požadovaném způsobu úhrady kupní ceny Zboží, kdy prostředí Obchodu Kupujícímu zobrazuje náklady na zvolený způsob úhrady kupní ceny;

  3. požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží; a

  4. Kupujícím, jeho kontaktní údaje a údaje pro doručení Zboží.

Informace zanesené do objednávkového formuláře tvoří objednávku (dále jen jako "Objednávka").

 1. Po vytvoření Objednávky má Kupující možnost údaje v ní uvedené zkontrolovat a případně změnit. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí Objednávky elektronickou poštou na email Kupujícího uvedený v Objednávce nebo jinak poskytnutý Prodávajícímu. V případě, že si Kupující zvolil jako způsob dopravy Zboží osobní odběr, je Smlouva uzavřena okamžikem doručení tohoto potvrzení Objednávky. V případě, že si Kupující zvolil jako způsob dopravy Zboží doručení na jím určenou adresu, sdělí Prodávající Kupujícímu cenu dopravy v závislosti na charakteru a objemu Zboží až po odeslání Objednávky, a to elektronickou poštou na email Kupujícího uvedený v Objednávce nebo jinak poskytnutý Prodávajícímu. Smlouva je v takovém případě uzavřena až v okamžiku, kdy Kupující odpovědí na takovou zprávu cenu dopravy potvrdí. Přijetí nabídky s odchylkou se vylučuje.

 2. Na základě uzavřené Smlouvy se Kupující zavazuje zaplatit za Zboží kupní cenu a převzít jej a Prodávající se zavazuje Zboží Kupujícímu odevzdat a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo.

 3. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Kupujícího o dodatečné telefonické nebo písemné potvrzení Objednávky.

 4. Prodávající může po Kupujícím požadovat zálohovou či jinou obdobnou platbu. Na tuto skutečnost je Kupující upozorněn před uzavřením Smlouvy v popisu Zboží nebo v průběhu zadávání Objednávky.

 5. Kupující si při zadávání Objednávky může zvolit z následujících způsobů úhrady kupní ceny Zboží a ostatních nákladů:

  1. v hotovosti na dobírku v místě určeném Kupujícím v Objednávce; nebo

  2. v hotovosti v provozovně Prodávajícího;

  3. platbou přes GoPay
  4. platbou převodem předem

Společně s úhradou kupní ceny je Kupující povinen uhradit i náklady na balení a doručení Zboží a náklady na zvolenou platební metodu v souladu se Smlouvou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží a náklady na zvolenou platební metodu.

V případě doručování Zboží mimo území České republiky nebo Slovenské republiky může být výběr způsobů úhrady omezen.

 1. Kupní cena je splatná při převzetí Zboží.

 2. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny a ostatních nákladů ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

 3. Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který Kupujícímu zašle elektronickou poštou.

 4. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží okamžikem zaplacení jeho plné kupní ceny, ne však dříve, než Zboží převezme.

 5. Spolu se Zbožím Kupující obdrží návod k používání Zboží a pokyny k jeho údržbě. Dodržování těchto návodů a pokynů je podmínkou k případnému uplatnění práv z vadného plnění.

 6. Je-li Prodávající povinen podle Smlouvy dodat Zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen Zboží převzít při jeho dodání. Zboží určené Kupujícím k převzetí v provozovně Prodávajícího je Kupující povinen převzít v místě této provozovny nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícím informován o možnosti převzetí tohoto Zboží. Kupující je povinen převzít Zboží i v dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci, či pokud je Zboží zasíláno Kupujícímu opětovně při pozdním uplatnění práva od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným, než smluveným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.

 7. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží, má Prodávající právo Zboží po předchozím upozornění na účet Kupujícího prodat poté, co Kupujícímu poskytne dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. Dále je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 10 Kč za každý den, kdy prodlení trvá, nejvýše však do výše ceny Zboží, a také může kdykoliv za trvání prodlení Kupujícího s převzetím Zboží od Smlouvy odstoupit

 8. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 9. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

 10. Žádný z termínů dodání Zboží smluvených mezi Kupujícím a Prodávajícím nelze brát jako fixní termín ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán.

IV. Odstoupení od Smlouvy

 1. Tento odstavec se použije pouze v případech, kdy je Kupující spotřebitelem. Je-li Kupující spotřebitelem:

  1. Může odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí Zboží či provedení platby. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v této lhůtě na adresu PIEDRA NATURAL a.s., Do Čertous 15, hala L, Praha 9, 193 00 nebo elektronickou poštou na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

  2. Je oprávněn od Smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním Zboží.

  3. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od Smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo Smlouvy, objednávky nebo daňového dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Kupující může od Smlouvy odstoupit prostřednictvím vzorového formuláře na odstoupení od Smlouvy, jenž je přílohou těchto Obchodních podmínek. 

  4. Po odstoupení je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu obdržené Zboží bez zbytečného odkladu na adresu PIEDRA NATURAL a.s., Do Čertous 15 (hala L), Horní Počernice, Praha 9, 193 00, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu.

  5. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající kupní ceně Zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od doby, kdy obdrží od Kupujícího vrácené zboží, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal, nebo způsobem jiným, souhlasí-li s tím Kupující a nevzniknou-li tím Kupujícímu další náklady. Nabízí-li Prodávající v rámci určitého způsobu dodání Zboží několik možností, je povinen Kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. S vrácením peněžních prostředků je Prodávající oprávněn počkat do doby, než mu Kupující vrátí Zboží nebo prokáže, že jej odeslal.

  6. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující, a to i v tom případě, že Zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou.

  7. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej na vracenou částku.

  8. Kupující bere na vědomí, že právo odstoupit od Smlouvy se dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nevztahuje mimo jiné na Smlouvy o dodávce Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od Smlouvy o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od Smlouvy o dodávce Zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od Smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal a od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotné nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

  9. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

 2. Není-li Kupující spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit za písemně sjednaných podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím, nebo stanoví-li tak zákon.

 3. Je-li společně se Zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se Zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

V. Práva z vadného plnění 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 2. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Kupující není podnikatelem. Není-li Kupující podnikatelem:

 1. Pokud má převzaté Zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá.

 2. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Prodávající neodpovídá za vady, pro které byla ujednána nižší cena Zboží. Prodávající neodpovídá za vady, které mělo Zboží již při uzavření Smlouvy a vyplývá-li to z povahy Zboží. U použitého Zboží neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře opotřebení nebo používání, které Zboží mělo již při převzetí Kupujícím. Prodávající neodpovídá za vady, které Kupující sám způsobil.

 3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí. Požádá-li o to Kupující, potvrdí mu Prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.

 5. Nemá-li Zboží požadované vlastnosti, může Kupující žádat dodání nové součásti (týká-li se vada pouze této součásti) nebo nového Zboží bez vad. Není-li to možné, může Kupující od Smlouvy odstoupit. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neuplatní-li Kupující tato práva, nebo nemůže-li Prodávající dodat novou součást (týká-li se vada pouze této součásti) nebo nové Zboží bez vad, může Kupující požadovat přiměřenou slevu.

 6. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má Zboží větší počet vad, může Kupující uplatnit právo na výměnu Zboží nebo odstoupit od Smlouvy.

 7. Reklamaci může Kupující uplatnit u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo elektronicky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované Zboží. Prodávající Kupujícímu v písemné podobě potvrdí, kdy své právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

VI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce nebo jinak poskytnutou Prodávajícímu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na tuto adresu.

 3. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, a to v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Zpracováním osobních údajů může Prodávající, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Vyjma osob dopravujících Zboží Kupujícímu nebudou bez souhlasu Kupujícího jeho osobní údaje poskytnuty třetím osobám.

 4. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o jejich případné změně. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.

 5. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav.

 6. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 7. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup v Obchodě možné provést a závazky Prodávajícího ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

VII. Závěrečná ustanovení 

 1. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

 3. K projednávání sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.

 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

 5. Pokud vztah související s užitím Obchodu nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 6. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 7. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo při registraci.

 8. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne | doplní se den zveřejnění na www|

V Praze dne 22.04.2020